Filmy

Linki

Prawo i Sprawiedliwość Kraków Krakowski Klub Wtorkowy

Blog

Dotyczy Budżetu Miasta Krakowa na rok 2016.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości głosował przeciw projektowi Budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 zgłosił votum separatum od tego głosowania.

Stanowczo sprzeciwiliśmy się uchwalaniu budżetu z fatalnym deficytem przekraczającym 
200 milionów złotych i obciążaniu kolejnych pokoleń Krakowian ogromnym długiem sięgającym w roku bieżącym ponad 2 miliardy 220 milionów złotych. Niepokoił nas drastyczny wzrost wydatków bieżących, które tylko w ostatnich 3 latach wzrosły o ponad 500 milionów złotych co skutkuje radykalnym spadkiem nadwyżki operacyjnej do niebezpiecznego poziomu 142 milionów złotych.

Nie zgodziliśmy się na politykę rolowania długu, czyli odraczanie spłaty bieżącego długu na kilka lat do przodu. Stoimy na stanowisku, że fatalnym zjawiskiem jest spłacanie starych kredytów przez zaciągnięcie nowych. Zwróciliśmy uwagę, że tyko w bieżącym roku miasto zaciąga zobowiązania na spłatę starego kredytu w wysokości ponad 180 milionów złotych.

W naszej ocenie przy takich danych finansowych Miasta Krakowa na dzień dzisiejszy nie stać właściwie nażadne poważne nowe inwestycje, konieczne są niestety cięcia budżetowe. Naszym zdaniem niezbędna jest kontrola, audyt wszystkich wydziałów i jednostek w celu optymalizacji kosztów, konieczny jest także rzetelny audyt spółek miejskich.

Dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Klub Prawa i Sprawiedliwości głosował przeciw prezentowanemu projektowi zmian w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i zgłosił votum separatum od tego głosowania.

Swoje stanowisko uzasadniliśmy następującymi tezami:

Obawiamy się, że dochody szczególnie w latach 2017-2020 są przeszacowane co może skutkować ich niewykonaniem i znacznym pogorszeniem wyników finansowych Miasta Krakowa ,

Za niedopuszczalny uznajemy fakt, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada przez kolejne cztery lata deficyt, a jego skumulowana wartość w tym okresie wyniesie łącznie blisko 
380 milionów złotych,

Niedopuszczalne jest również dla nas rolowanie długu o czym mowa była wcześniej i przesuwanie spłat kredytów na lata 2020-2026, ponieważ jest to odkładanie problemów w czasie 
przerzucanie ich na kolejne pokolenie Krakowian,

Jesteśmy przeciwni zaciąganiu nowych, kredytów, które łącznie w ciągu czterech lat mają wynieść według Wieloletniej Prognozy Finansowej blisko 1 miliard złotych, a w znacznej części mają one służyć na spłatę starych zobowiązań,

Przy tak złej polityce finansowej widzimy ryzyko polegające na możliwości obniżenia ratingu wiarygodności finansowej dla Miasta Krakowa, przez agencję ratingową Standard&Poor`s, co skutkować będzie wyższymi odsetkami od kredytów.

Uważamy, że w kolejnych latach począwszy od roku 2017 istnieje realne zagrożenie polegające na braku możliwości uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z niewypełnieniem artykułu 243 Ustawy o Finansach Publicznych. Skutkowało to będzie koniecznością wprowadzenia programu postępowania naprawczego, rezygnacją z nowych zadań inwestycyjnych 
i ograniczeniem wydatków bieżących. Miasto Kraków może stracić  w ten sposób niepowtarzalną szansę na pozyskanie środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

0 Komentarzy

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 roku. Uroczystosci w Krakowie 12 bm oraz V Marsz Wolnosci i Solidarności w Warszawie. Tysiace ludzi manifestowało swoje przywiązanie do idei Solidarnosci ale także w obronie nowego rzadu i Prezydenta RP.

0 Komentarzy

Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości RMK w sprawie projektu budżetu na rok 2016.

Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady

Miasta Krakowa dotyczące projektu Budżetu Miasta

Krakowa na 2016 rok.

Przedstawiony na dzisiejszej sesji Rady miasta Krakowa

projekt Budżetu oraz projekt zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Pana Prezydenta Krakowa Jacka

Majchrowskiego oceniamy negatywnie.

Dochody miasta sukcesywnie rosną i to jedyna dobra

informacja, ten wzrost wynosi w stosunku do roku 2012

ponad 700 milionów złotych. Niestety jak się okazuje to za

mało,

w roku 2016 planowany jest bowiem ogromny deficyt na

poziomie ponad 203 milionów złotych.

Według prezentowanego projektu radykalnie spada

nadwyżka operacyjna do krytycznego poziomu 134

milionów złotych. W latach 2012-2014 ta wartość

oscylowała między 300 a 400 milionów złotych). W roku

2015 mamy tendencję spadkową i wartość tej nadwyżki

może wynieść ostatecznie około 200 mln zł.

Miasto zaciąga nowy dług w wysokości 385 milionów

złotych co przekłada się na wzrost skumulowanego

całkowitego zadłużenia do kwoty blisko 2 miliardów 220

milionów złotych. Nowy dług zaciągany jest na spłatę

starych kredytów oraz pokrycie dziury budżetowej.

Obsługa długu publicznego pochłania 3,5% całej kwoty

wydatków bieżących co nominalnie daje sumę ponad 130

milionów złotych rocznie.

Planowana spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych w 2016 roku wynosi

184 miliony złotych. Łącznie na spłatę zobowiązań i

odsetek wydamy w tym roku niebagatelną kwotę ponad 310

milionów złotych.

Planowana nadwyżka operacyjna nie wystarcza nawet na

spłatę bieżącego długu.

Przy takich danych finansowych Miasta Krakowa na dzień

dzisiejszy nie stać właściwie na żadne poważne nowe

inwestycje, a naszym zdaniem konieczne są cięcia

budżetowe i wdrożenie planu naprawczego finansów

miasta. Niezbędna jest kontrola, audyt wszystkich

wydziałów i jednostek w celu optymalizacji kosztów,

konieczny jest także rzetelny audyt spółek miejskich.

Jeszcze gorzej ma się sprawa w przypadku Wieloletniej

Prognozy Finansowej, porównując dokument z zeszłego

roku 2015 do tego planu prezentowanego obecnie na 2016

rok można zauważyć duże rozbieżności, w niektórych

danych finansowych. W naszej ocenie mamy do czynienia z

kreatywną księgowością.

Po pierwsze w planie WPF na rok 2015 zostały

zaniżone w sposób rażący wydatki bieżące na lata

2015 i 2016 w stosunku do tego co mamy

obecnie. Różnica wynosi w pierwszym przypadku

już ponad 200 milionów, a w drugim rozbieżności

to kwota 300 milionów.

(str nr 3 WPF 2015 i 2016)

Po drugie mamy do czynienia z rolowaniem długu

czyli z odkładaniem w czasie spłaty kredytów i

zobowiązań oraz zmianą planu spłaty nowych

zobowiązań. Wystarczy porównać WPF z

zeszłego roku do tego prezentowanego obecnie str

nr 7 oraz 21 (lata 2020 i 2026 polecam

szczególnej uwadze). Różnice są widoczne gołym

okiem.

Po trzecie mamy znaczne zmiany w planie

dochodów, szczególnie dochodów bieżących. Jak

porówna się WPF zeszłoroczny do obecnego to

widać kolosalną żnicę szczególnej uwadze

polecam rok 2017 oraz rok 2019. Niezrozumiały

wzrost dochodów w tych latach sięgający prawie

200 mln złotych rok do roku, a w stosunku do

planu zeszłorocznego jest to różnica prawie 140

mln zł.

Po czwarte mamy do czynienia z

wyprowadzaniem zadłużenia poza budżet miasta

do spółek handlowych. (ARM S.A. oraz Trasa

Łagiewnicka sp. z o.o. w związku z planowaną

budową Trasy Łagiewnickiej) Na realizowane

zadania budowy Tauron Areny oraz Trasy

Łagiewnickiej zaciągnięte zostały lub planowane

są do zaciągnięcia ogromne kredyty. Kredyty te są

lub będą następnie spłacane głównie poprzez

dokapitalizowanie tych spółek z budżetu miasta.

Wydatki takie klasyfikowane są zgodnie z Ustawą

o Finansach Publicznych jako wydatki

majątkowe, a faktycznie dotyczą spłaty kredytów.

Takie sposób działania zakłóca w znacznym

stopniu obraz finansów JST.

Po piąte przez najbliższe cztery lata wszystkie

planowane wyniki budżetu będą ujemne, każdy

kończy się deficytem, a miasto planuje zaciągnąć

w tym czasie nowe kredyty na łączną kwotę

prawie miliard złotych.

Artykuł 243 Ustawy o Finansach Publicznych został

wprowadzony po to żeby ograniczyć nadmierne zadłużanie

się Jednostek Samorządu Terytorialnego, ten zapis pokazuje

pośrednio zdolność do spłaty kredytów przez gminę.

Niestety wszystkie te opisane wyżej zabiegi to nieudolna

próba ominięcia art.243 Ustawy o Finansach Publicznych,

oczywiście w krótkim terminie taka metoda zdaje egzamin,

ale w perspektywie kilku lat może skończyć się katastrofą

finansową i zagrożeniem realizacji zadań publicznych.

Już dziś przy tak dużych kombinacjach Wieloletnia

Prognoza Finansowa ledwie się domyka. Wystarczy

popatrzyć na rok 2020, to pierwszy rok w, którym miasto

musi spłacić większą transzę zobowiązań. Otóż w tym roku

dopuszczalny przez Ustawę o Finansach Publicznych

wskaźnik spłaty zobowiązań jest zaledwie 0,04% wyższy

niż wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty. Co to

oznacza w praktyce: otóż mamy zaledwie 1,75 mln, bufor

bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę wielkość Budżetu 4 389

mln oraz wcześniejsze niedoszacowania planujących

sięgające nawet 300 mln zł. Taki sposób prezentowania

danych zakrawa na hazard i nie ma w naszym przekonaniu

nic wspólnego z odpowiedzialnym zarządzaniem finansami.

W tym miejscu chcemy Radnym przypomnieć, że

Prezydent odpowiada za przygotowanie projektu uchwały

budżetowej, natomiast Radni odpowiadają za ostateczny

kształt budżetu.

Klub Prawa i Sprawiedliwości proponuje poważną dyskusję

o przyszłości Miasta Krakowa

i prosimy o odpowiedzialne podejście do korygowania

budzetu z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej

0 Komentarzy

Dzisiaj w Dzienniku Polskim Pani Agnieszka Maj wpisuje się w grę polityczna łukasza Gibały i atakuje Komisje Rewizyjną a więc takze i mnie za projekt uchwały w sprawie uznania skargi za niezasadną w sprawie Jana Tajstera. Bede musiał odpowiedzieć.

Wiceprezydent Kulig pare dni temu ogłosił, że  Filip Berkowicz przestał być dyrektorem Sacrum Profanum. Dziennik Polski piórem Pawła Gmyza podnosi alarm z tego powodu. Ja sie cieszę, że wreszcie ktoś robi porzadek w jednym z krakowskich festiwali.

0 Komentarzy

Materiały IV Konferencji Smoleńskiej
 
OTWARCIE KONFERENCJI
Grzegorz Jemielita, Politechnika Warszawska, SGGW
https://www.youtube.com/watch?v=9Q_lhAzBfg4
 
 
WPROWADZENIE DO KONFERENCJI I BRIEFING PRASOWY
Piotr Witakowski, Akademia Górniczo-Hutnicza (emerytowany profesor) – Referat wprowadzający do Konferencji
https://www.youtube.com/watch?v=l7tgUuE_M2w
 
 
I. ANALIZA REJESTRATORÓW 
Zdzisław Gosiewski, Politechnika Białostocka, Instytut Lotnictwa
 
Zbigniew Jelonek, Instytut Matematyczny PAN – Prawa fizyki a Katastrofa Smoleńska
https://www.youtube.com/watch?v=EBsci3bkLxo
 
Glenn Arthur Jørgensen, Consultant Company within Mechanical Development, Member of Danish Engineer Association
oFinal trajectory of the Tu-154M in Smolensk by three independent methods
oCombining vertical acceleration data, vertical sink rate data, GPS and baro corrected height data to determine the accurate trajectory of descend in Smolensk
https://www.youtube.com/watch?v=cDHMFw-NIjU
 
Kazimierz Nowaczyk, ECR European Parliament – Analiza trajektorii pionowej Tu-154M w oparciu o dane TAWS i FMS
https://www.youtube.com/watch?v=2TdqsNg0ThI
 
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Uniwersytet Warszawski – Czego nie  słychać w nagraniach z Tu-154M numer boczny 101, prezentowanych przez MAK i Komisję Millera
https://www.youtube.com/watch?v=u4vNeC59SIA
 
 
 
II. ANALIZA WRAKOWISKA
Grzegorz Jemielita, Politechnika Warszawska, SGGW
 
Glenn Arthur Jørgensen, Consultant Company within Mechanical Development, Member of Danish Engineer Association, Chris Cieszewski, Roger Lowe, Michael Crosby – Analysis of zones of vegetation damage and the probable fuel jettison in Smolensk 2010
https://www.youtube.com/watch?v=C0t2UMNslDw
 
Mariusz Ziółkowski, Uniwersytet Warszawski – Ocena Raportu Archeologów z punktu widzenia założeń archeologii sądowej
https://www.youtube.com/watch?v=zuxnssH9Rj8
 
Andrzej Łuczak, Redakcja „Pomnik Smoleńsk” – Analizy rozkładu szczątków Tu-154M „101” z wykorzystaniem oprogramowania GIS
https://www.youtube.com/watch?v=x6YrpBAycJY
 
Jacek Jabczyński, Redakcja „Pomnik Smoleńsk” – Możliwość użycia materiałów wybuchowych w Smoleńsku 
https://www.youtube.com/watch?v=0XYP3wyR80Q
 
Wręczenie replik Pejzażu 2010 referentom Konferencji Smoleńskich
https://www.youtube.com/watch?v=C5Z3xWQnAw8
 
 
III. ANALIZY LABORATORYJNE I PRAWNE 
Lucjan Piela, Uniwersytet Warszawski
 
Wiesław Binienda, The University of Akron – Aerodynamiczny program dla badań katastrofy Tu-154M
https://www.youtube.com/watch?v=dBfrciY_8yo
 
Krystyna Kamieńska-Trela, Sławomir Szymański – Krytyczna analiza Raportu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Część II 
https://www.youtube.com/watch?v=3hUB7gAXz-4
 
Natalia Wojtanowska, Uniwersytet Jagielloński – Lista wybranych zaniedbań i błędów na etapie organizacji wizyty Prezydenta RP i działań podjętych po katastrofie
https://www.youtube.com/watch?v=G3diH84oUbI
 
Małgorzata Wassermann, Uniwersytet Jagielloński – Katastrofa  Smoleńska - podsumowanie aspektów prawnych 
https://www.youtube.com/watch?v=pHy8L2wY-gY
 
 
Wręczenie wyróżnień autorom referatów
https://www.youtube.com/watch?v=C5Z3xWQnAw8
 
 
DYSKUSJA GENERALNA
Janusz Kawecki, Politechnika Krakowska
https://www.youtube.com/watch?v=PfcasmmtXv0
 
 
Ewa Stankiewicz-Jørgensen, Stowarzyszenie Solidarni 2010, Telewizja Republika – Filmowa relacja z wystąpienia Wiesława Jedynaka na konferencji International Society of Air Safety Investigators (ISASI’15) w Augsburgu
https://www.youtube.com/watch?v=PQA6wZ9_nVo
 
 
 

0 Komentarzy

drewniane, drewniano aluminiowe okna oraz drzwi pasywne i energooszczędne

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden